Dodaj Ofertę
Regulamin Serwisu

DEFINICJE

Portal Kwaternica.pl - strona internetowa znajdująca się pod adresem kwaternica.pl

Operator – Infobuzzer Group ul. Juliusza Słowackiego 1 E, 05-840 Brwinów / k Pruszkowa NIP. 824-138-64-88

Użytkownik - każda osoba, która korzysta z serwisu Kwaternica.pl

Treści - tekst, grafika, zdjęcia, obrazy, materiały multimedialne (audio i video) oraz odnośniki zewnętrzne do powyższych, publikowane w Serwisie przez Użytkownika

Obiekt - obiekt służący do świadczenia usług i zaspokajania potrzeb związanych z turystyką, rekreacją i wypoczynkiem

Umieszczający - Użytkownik, który zamieszcza na łamach Serwisu prezentację Obiektu lub korzysta z usług dodatkowych Serwisu stypizowanych w panelu Obiektu

Konsument - Umieszczający będący osobą fizyczna, który dokonuje z Operatorem za pośrednictwem Serwisu czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zamawiający świadczenie o wartości co najmniej 50 zł

Regulamin - niniejszy dokument, stanowiący źródło praw i obowiązków związanych z korzystaniem z Serwisu


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 1.1. Kwaternica.pl świadczy Użytkownikom swoje usługi w oparciu o niniejszy Regulamin.
 • 1.2. Poprzez korzystanie z Serwisu lub rejestrację w Serwisie, Użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 • 1.3. Serwis zastrzega sobie możliwość zmian postanowień niniejszego Regulaminu z ważnego powodu. W przypadku modyfikacji, obowiązująca wersja Regulaminu zostanie opublikowana w Serwisie. Przed dalszym korzystaniem z serwisu, Użytkownik zostanie poproszony o zaakceptowanie brzmienia nowego tekstu Regulaminu, która to akceptacja zostanie wyrażona poprzez zalogowanie się do Serwisu, zgodnie ze stosownym monitem informacyjnym. Jeżeli zmiany nie zostaną zaakceptowane przez Użytkownika, jedynym wyjściem będzie zaprzestanie korzystania z Serwisu. Nowe brzmienie obowiązującego Regulaminu nie będzie miało mocy retroaktywnej w stosunku do już świadczonych usług na rzecz Użytkowników.
 • 1.4. Do korzystania z serwisu niezbędny jest komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, wyposażone w przeglądarkę internetową. Do prawidłowego funkcjonowania serwisu po stronie Użytkownika konieczne może być również włączenie obsługi JavaScript, jak również uaktywnienie obsługi plików "cookies".

2. DZIAŁALNOŚĆ SERWISU
 • 2.1. Kwaternica.pl zapewnia platformę internetową do zamieszczania prezentacji Obiektów, umożliwiając dotarcie do Użytkowników.
 • 2.2. Kwaternica.pl nie umieszcza prezentacji Obiektów we własnym imieniu, jak również nie uczestniczy w zawieraniu ewentualnych umów pomiędzy Użytkownikami.
 • 2.3. Treści, w tym prezentacje Obiektów, zamieszczane przez Użytkowników na stronie internetowej nie są uprzednio weryfikowane przez Kwaternica.pl pod względem ich legalności, poprawności oraz kompletności i nie przedstawiają poglądów Kwaternica.pl. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za Treści publikowane przez osoby trzecie oraz nie odpowiada za treść komunikatów przesyłanych pomiędzy Użytkownikami.
 • 2.4. Kwaternica.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia Treści, które naruszałyby przepisy prawa lub stałyby w sprzeczności z dobrymi obyczajami. W szczególności, Serwis może dokonać usunięcia Treści, które noszą znamiona czynu nieuczciwej konkurencji, naruszają prawa autorskie lub dobra osobiste. Za wyjątkiem w pełni klarownych przypadków naruszeń, Treści mogą zostać usunięte z Serwisu mocą zobowiązania przedłożonego przez stosowny organ władzy publicznej (Sąd, organ ścigania, organ administracji państwowej), w konsekwencji przeprowadzonego postępowania przygotowawczego, sądowego lub administracyjnego. Niezależnie jednak od powyższego, Serwis zastrzega sobie uprawnienie do usunięcia w każdym czasie Treści, w których znajdują się odniesienia do działalności konkurencyjnej dla Serwisu lub które mają na celu promowanie tego rodzaju działalności konkurencyjnej.
 • 2.5. Kwaternica.pl dołoży wszelkich starań, by zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie serwisu. Kwaternica.pl zastrzega możliwość wystąpienia czasowych przerw i ograniczeń w tym zakresie, w wyniku prac konserwacyjnych lub modernizacji.

3. REJESTRACJA W SERWISIE
 • 3.1. W celu uzyskania dostępu do niektórych funkcji Serwisu konieczna jest rejestracja. Proces rejestracji możliwy jest poprzez odpowiednie formularze w serwisie lub połączenie za pośrednictwem swojego konta zewnętrznego (np. Facebook).
 • 3.2. Substytutem rejestracji umożliwiającym korzystanie z zasobów Kwaternica.pl jest również kliknięcie przez Użytkownika w stosowny odnośnik prowadzący do zasobów Serwisu, przesłany na wskazany adres e-mail. W takim wypadku, aż do czasu wylogowania, status Użytkownika korzystającego z Serwisu będzie pokrywał się ze statusem Użytkownika zarejestrowanego. W uzupełnieniu powyższego, Użytkownik może w każdej chwili wystąpić o nadanie hasła, co będzie skutkowało formalną rejestracją w Serwisie.
 • 3.3. Użytkownicy mają również dodatkową możliwość zarejestrowania się w Serwisie ramach odrębnego systemu rejestracji, uzyskując dodatkowy status Umieszczającego, poprzez dostęp do panelu klienta umożliwiającego prezentację Obiektów.
 • 3.4. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
 • 3.5. Podczas rejestracji Użytkownik jest zobowiązany podać obowiązkowe dane w formularzu rejestracyjnym.
 • 3.6. Z zastrzeżeniem pkt 3.2 powyżej, podczas rejestracji Użytkownik ustala hasło i podaje swój adres e-mail, który stanowić będzie nazwę użytkownika. Dane te umożliwiają logowanie w serwisie. Nazwa użytkownika nie może być szkodliwa dla innych nazw, znaków towarowych, czy też praw innych osób, jak również nie może naruszać dobrych obyczajów.
 • 3.7. Umieszczający po dokonanej rejestracji muszą aktywować swoje konto w ciągu 7 dni od rejestracji, za pośrednictwem odnośnika wysłanego na adres e-mail wskazany przy rejestracji.
 • 3.8 Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Serwis danych osobowych podanych podczas rejestracji konta lub uzupełnionych po dokonanej rejestracji. Użytkownik ma prawo do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych, jak również jest uprawniony do ich usunięcia z bazy administrowanej przez Kwaternica.pl. Polityka prywatności zawarta jest w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
 • 4.1. Użytkownik jest zobowiązany do uniemożliwiania dostępu do swojego konta osobom trzecim.
 • 4.2. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie swoje zachowania podczas korzystania z konta. Użytkownik ponosi odpowiedzialność również za nadużycia, do których doszło na jego koncie w przypadku, gdy zaniedbał on swojego obowiązku staranności i ostrożności w zakresie zabezpieczenia dostępu do konta osobom niepowołanym, a do nadużycia nie doszło na skutek zawinionego działania lub zaniechania po stronie Serwisu.
 • 4.3. Użytkownicy zobowiązani są do niewywierania wpływu na bezpieczeństwo, integralność i dostępność Serwisu. Użytkownicy nie mogą blokować generowanych treści, przepisywać, modyfikować lub w jakikolwiek inny sposób zakłócać usług Kwaternica.pl. Serwis ma prawo do powzięcia niezbędnych środków (np. blokowanie dostępu), w celu zapewnienia prawidłowego działania.

5. PUBLIKACJA TREŚCI ORAZ PREZENTACJA OBIEKTU
 • 5.1. Zabronione jest zamieszczanie Treści, które łamią przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego, naruszają prawa osób trzecich lub dobre obyczaje. Obowiązkiem Użytkownika jest publikowanie Treści w Serwisie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 • 5.2. Dostarczając Treści, Użytkownik udziela Operatorowi Serwisu licencji na wykorzystywanie Treści tak w Kwaternica.pl, jak również w pozostałych serwisach partnerskich stanowiących własność Operatora oraz serwisach współpracujących. Uprawnienie to obejmuje, w szczególności, przetwarzanie, archiwizowanie, reprodukcję, rozpowszechnianie w całości lub częściowo, na wszelkich nośnikach w tym drogą cyfrową oraz publiczną emisję, także w celu wykorzystania w urządzeniach mobilnych lub mediach tradycyjnych, tym za pośrednictwem sieci Internet. Użytkownik może żądać usunięcia dostarczonej Treści z serwisu Kwaternica.pl, co będzie warunkowało również możliwość usunięcia Treści z odpowiedniego serwisu partnerskiego lub współpracującego. Licencja udzielona jest na czas określony tj. na czas publikacji Treści w Serwisie.
 • 5.3. Operator zastrzega, że dane kontaktowe udostępnione publicznie na łamach Serwisu przez Użytkowników, są widoczne dla wszystkich użytkowników Internetu. W związku z powyższym, Operator nie odpowiada za ich niewłaściwe wykorzystanie przez osoby trzecie.
 • 5.4. Kwaternica.pl zapewnia odpłatną możliwość zamieszczania prezentacji Obiektów Umieszczającym.
 • 5.5. Kwaternica.pl nie odpowiada za kompletność i prawidłowość informacji o umieszczanych Obiektach. Umieszczający musi zapewnić przedłożenie informacji co najmniej w polach obowiązkowych formularzy, aby jak najdokładniej przedstawić Obiekt.
 • 5.6. Adresy e-mail, numery telefonów, odnośniki do stron www oraz pozostałe dane kontaktowe mogą być zamieszczane wyłącznie we wskazanych polach formularzy. Operator zastrzega sobie prawo do usunięta takich danych jeżeli będą publikowane niezgodnie z przeznaczeniem.
 • 5.7. Celem skuteczniejszej realizacji funkcji informacyjnej i reklamowej, Operator może podjąć starania zmierzające do prezentacji Obiektu zamieszczonej przez Umieszczającego równolegle także w innych mediach, w tym celu nawiązując współpracę z innymi partnerami lub poszerzając ofertę swoich serwisów partnerskich. Umieszczający dokonując prezentacji Obiektu w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na jej równoległą publikację u partnerów Operatora lub w jego serwisach partnerskich.

6. OBOWIĄZYWANIE UMOWY Z SERWISEM
 • 6.1. Umowa Użytkownika z Serwisem obowiązuje na czas nieokreślony. Do zawarcia umowy dochodzi przez korzystanie Użytkownika z usług Serwisu lub poprzez rejestrację w Serwisie.
 • 6.2. Umowa Umieszczającego z Kwaternica.pl obowiązuje na czas nieokreślony. Dla rejestracji Obiektu i jego prezentacji w Serwisie przez Umieszczającego koniecznie jest jednak opłacenie stosownego abonamentu, zgodnie z postanowieniami pkt. 8 Regulaminu.
 • 6.3. Użytkownik może wypowiedzieć umowę w dowolnej chwili. Powiadomienie o wypowiedzeniu umowy skierowane do Serwisu (np. w formie pisemnej lub w wiadomości e-mail) jest wystarczające. Wypowiedzenie umowy przez Umieszczającego nie wpływa na wcześniej wymagalne należności w postaci opłat lub prowizji, chyba, że do wypowiedzenia dochodzi na skutek zawinienia leżącego po stronie Kwaternica.pl w zakresie świadczonych usług. W takim wypadku, kwota uiszczonego abonamentu jest zmniejszona proporcjonalnie w odniesieniu do okresu, w którym miało miejsce faktyczne, prawidłowe wykonywanie usługi przez Serwis przed wypowiedzeniem umowy.
 • 6.4. Serwis może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem jedynie z ważnej, uzasadnionej przyczyny.
 • 6.5. Uzasadniona przyczyna zachodzi zwłaszcza, gdy:
  a) Umieszczający nie wypełnia ciążącego na nim obowiązku płatności w całości lub częściowo, mimo upomnienia zawierającego stosowny termin płatności wysłanego na adres e-mail podany przez Umieszczającego
  b) Użytkownik uporczywie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, mimo upomnienia zawierającego wskazanie rodzaju uchybienia, wysłanego na adres e-mail podany przez Użytkownika
  c) odpowiednie organy, sąd lub przepis prawa powodują, że Serwis nie może dalej oferować swoich usług.
 • 6.6. W przypadku przerwy w funkcjonowaniu Kwaternica.pl, okres obowiązywania usług wykupionych przez Umieszczającego zostanie przedłużony o każdy okres przerwy w dostępie do Kwaternica.pl

7. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
 • 7.1. Kwaternica.pl nie ponosi odpowiedzialności za zachowania swych Użytkowników.
 • 7.2. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za Treści publikowane przez niego w serwisie.
 • 7.3. Użytkownik zwolni Kwaternica.pl z odpowiedzialności ponoszonej w zakresie wszelkich roszczeń osób trzecich, które są formułowane przeciwko Serwisowi w związku z naruszeniem Regulaminu lub innych zachowań, za które Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny. Zwolnienie z odpowiedzialności obejmuje także uzasadnione opłaty i koszty sądowe.
 • 7.4. Jakkolwiek Kwaternica.pl zobowiązuje się do wykonywania swego świadczenia z należytą starannością, w ramach świadczonej przez Serwis usługi, Umieszczający nie uzyskują gwarancji określonych, skonkretyzowanych rezultatów związanych z opublikowaniem prezentacji Obiektu. W szczególności, korzystanie z usług Kwaternica.pl nie zapewnia określonej pozycji w wyszukiwarkach internetowych oraz nie gwarantuje korzyści uzyskanych na skutek prowadzonej na łamach Serwisów działalności informacyjnej lub reklamowej.

8. CENNIK ORAZ USŁUGI DODATKOWE DLA UMIESZCZAJĄCEGO
 • 8.1 Umieszczający zobowiązani są do uiszczania opłat abonamentowych z tytułu publikowania prezentacji Obiektu.
 • 8.2. Aktualne koszty prezentacji Obiektu w Serwisie, jak również koszty świadczonych przez Kwaternica.pl usług dodatkowych są publikowane w panelu obiektu.
 • 8.3. Kwaternica.pl przewiduje możliwość negocjacji cen w przypadku prezentacji Obiektu w dłuższych okresach czasu lub większej ilości prezentowanych Obiektów.
 • 8.4. Kwaternica.pl udostępnia również następujące, dodatkowe usługi reklamowe, służące poprawieniu skuteczności zamieszczonej prezentacji Obiektu:
  a) Wyróżnienie na liście wyszukiwania - pozycja Obiektu będzie znajdować się wyżej na liście od pozycji obiektów niewyróżnionych. Miejsce na liście podlega stałej zmianie i nie jest gwarantowane, będąc uzależnione od wykupionego czasu usługi - im dłuższy okres pozostały do wygaśnięcia abonamentu, tym wyższa pozycja.
  b) Dodatkowe kryteria - umożliwia zwiększenie zasięgu reklamy poprzez wyświetlanie Obiektu na listach zgodnie z wybranymi dodatkowymi kryteriami wyszukiwania tj. dodatkową miejscowością lub rodzajem obiektu.
  d) Promowanie na stronie głównej - polega na promowaniu Obiektu na stronie głównej Kwaternica.pl w zakładce "Promowane".

9. PŁATNOŚCI ZA USŁUGI
 • 9.1. Operator Serwisu jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
 • 9.2. Faktura VAT zostaje wystawiona przez Operatora po uiszczeniu abonamentu przez Umieszczającego.
 • 9.3. Oryginał faktury VAT doręczany jest Umieszczającemu na wskazany adres listem zwykłym lub pocztą elektroniczną (e-mail), stosownie do wyboru dokonanego w panelu Obiektu.
 • 9.4. Dokonując płatności w panelu, Umieszczający ma możliwość wygenerowania i pobrania faktury pro-forma. Umieszczający możesz również otrzymać fakturę pro-forma na e-mail np. w ramach przypomnienia o zbliżającym się terminie wygaśnięcia abonamentu. Faktura pro-forma nie jest dokumentem księgowym i nie rodzi skutków podatkowych.

10. WIADOMOŚCI I INFORMACJE HANDLOWE
 • 11.1. Użytkownik korzystając z Serwisu za pomocą stosownych formularzy, zostanie poproszony o wyrażenie zgody na otrzymywanie od Operatora Serwisu wiadomości marketingowych, w tym ofert handlowych, przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 • 11.2. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć swą zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych wskazanych powyżej.

11. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW
 • 12.1. Konsument może odstąpić od umowy z Operatorem zawartej za pośrednictwem Serwisu bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • 12.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy z Operatorem przez Konsumenta.
 • 12.2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Operatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy elektronicznie (e-mail: biuro@kwaternica.pl) lub na adres Operatora: Kwarcowa 17, 97-200 Tomaszów Maz.
 • 12.3. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest nadanie informacji dot. wykonania przysługującemu Konsumentowi prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • 12.4. W przypadku zgłoszenia żądania rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Operatorowi należna jest kwota proporcjonalna do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której został on poinformowany przez Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

12. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 • 13.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi świadczone przez Kwaternica.pl są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.
 • 13.2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@kwaternica.pl, w tytule wiadomości podając "Reklamacja Kwaternica.pl". Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 • 13.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Kwaternica.pl zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 • 13.4. Kwaternica.pl rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 • 13.5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do konta danego użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Kwaternica.pl może wysłać odpowiedź na inny adres e-mail, który został wskazany przez składającego reklamację.

13. PRAWO WŁAŚCIWE I WAŻNOŚĆ
 • 14.1. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.
 • 14.2. Jeśli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu staną się całkowicie lub częściowo nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu zachowają swą ważność i moc obowiązującą. W przypadku stwierdzenia takiej nieważności, strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem podobnym, prawnie wiążącym.
 • 14.3. Zawartość Serwisu nie może być kopiowana ani rozpowszechniana bez uprzedniej zgody Kwaternica.pl lub w inny sposób wykorzystana lub powielona. Dotyczy to również kopiowania na drodze technologii wyszukiwarek internetowych lub poprzez inne mechanizmy.